֓ k֓ ̑
 fw r t  r t   rl deriheru fw Fs{ GXe Fs{ fw  fw l n   i { l i  l n Ai AF { l  Zu   fl fw Fs{ GXe A} fl nhwX RL